Rekrutacja do programu Mission Possible II

wtorek, 18 czerwca 2013 , ostatnia aktualizacja: 2013-06-19 00:54:43

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika-Boguszowic „17-tka” zaprasza do uczestnictwa w projekcie: „MISSION POSSIBLE II”.

Kogo zapraszamy?

Młodzież w wieku od 15 do 27 lat:

 • z problemami szkolnymi
 • niepełnym wykształceniem podstawowym
 • bez kwalifikacji zawodowych
 • w trudnej sytuacji materialnej / rodzinnej
 • pozostającą bez pracy
 • z problemem uzależnienia od alkoholu bądź narkotyków
 • młode mamy samotnie wychowujące dzieci
 • inne młode osoby „po przejściach”

UWAGA! W przypadku osób niepełnoletnich konieczna zgoda rodziców/opiekunów!

Nasza oferta:

 • kursy zawodowe
 • pomoc w podjęciu pracy
 • zajęcia grupowe i indywidualne z: doradcą zawodowym, prawnikiem, terapeutą uzależnień, psychologiem
 • szkolenia z zakresu obsługi komputerów, udzielania pierwszej pomocy
 • wsparcie rzeczowe uczestników i ich rodzin
 • zagospodarowanie wolnego czasu (koła zainteresowań, wyjścia do kina, teatru, wycieczki, obozy letnie, itp…)
 • wsparcie materialne w ramach prowadzonego przez „17-tkę” Rybnickiego Banku Drugiej Ręki
 • grupy samopomocowe
 • wsparcie codzienne w ramach działań asystentury rodzin.

Nasze oczekiwania:

 • systematyczny udział w zajęciach „MISSION POSSIBLE II”
 • praca woluntarystyczna we wskazanych działaniach
 • uczestnictwo w grupach samopomocowych
 • wywiązywanie się z podjętych kontraktów
 • otwartość na problemy innych uczestników oraz życzliwość, kreatywność (oczekujemy pomysłów na to, co możemy zrobić wspólnie).

Zapraszamy do uczestnictwa:

 • od 13 maja do 30 czerwca 2013 roku prowadzony będzie nabór uczestników pierwszej edycji „MISSION POSSIBLE II”.
 • zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą telefonicznie: tel: 500227671 albo też w siedzibie placówki „17-tki” realizującej projekt – MKŚ „Maszkeciarnia” ul. Patriotów 40 Rybnik-Boguszowice Osiedle (od 9.00 do 17.00).
 • rozmowa rekrutacyjna (termin rozmowy wskażemy każdemu zgłaszającemu indywidualnie) odbędzie się przy udziale doradcy zawodowego, psychologa, terapeuty oraz wychowawcy „Maszkeciarni”.

UWAGA! W przypadku osób niepełnoletnich na rozmowę kwalifikacyjną zapraszamy również rodziców/opiekunów!
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w pierwszej edycji projektu zostanie opublikowana na stronach: www.klub17-tka.pl lub www.mission-possible.pl do 30 czerwca 2013.
Dodatkowo – WSZYSCY zaproszeni do uczestnictwa w projekcie otrzymają informację telefoniczną.

Realizacja projektu:

Od 1 maja 2013 do 31 maja 2014 roku (I edycja):

 • 01.05.-12.05.2013 – informacje o projekcie dla pracowników socjalnych OPS, Urzędu Pracy, kuratorów, rybnickich szkół, stowarzyszeń, parafii itd.
 • 13.05.-30.06.2013 – nabór uczestników (patrz wyżej)
 • 01.07.-31.08.2013 – zajęcia integracyjne (w tym obóz letni), zajęcia z kadrą specjalistyczną (indywidualne i grupowe), zajęcia klubowe i w kołach zainteresowań
 • 01.09.2013-31.05.2014 – opracowanie indywidualnych planów rozwoju, pomoc w nauce, kursy, szkolenia zawodowe, zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej, działania woluntarystyczne, działania grup samopomocowych, wsparcie asystentów rodziny, zajęcia specjalistyczne, pomoc prawna, pomoc w podjęciu zatrudnienia, koła zainteresowań – wszystkie działania projektowe (po zakończeniu naboru) będą realizowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 20:00 przez cały okres trwania I edycji programu.

Miejsce:

Młodzieżowy Klub Środowiskowy „Maszkeciarnia”: Rybnik Boguszowice Osiedle, ul. Patriotów 40.

W razie wątpliwości:

szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 500227671 lub na stronach: www.klub17-tka.pl / www.mission-possible.pl bądź bezpośrednio pod wskazanym wyżej adresem siedziby MKŚ „Maszkeciarnia”.