Poszukujemy pracowników do projektu "Klub Integracji Społecznej SR - 2"

piątek, 1 września 2017 , ostatnia aktualizacja: 2017-01-09 09:40:54

Stowarzyszenie „17-tka” ogłasza nabór ofert zatrudnienia w ramach realizacji projektu: „Klub Integracji Społecznej SR-2”

Okres realizacji projektu: 1 lutego 2017 roku - 31 grudnia 2018.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poszukujemy:

 

1. Osoby na stanowisko Kierownika KIS(umowa o pracę w wymiarze 7/8 etatu)

Wymagania niezbędne:

 1. aplikujący posiada wykształcenie wyższe - doradztwo zawodowe, lub na dowolnym kierunku (konieczne: ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego)
 2. jest obywatelem polskim lub ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności, instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego lub za przestępstwo karno- skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią
 6. posiada wiedzę z zakresu:
  1. ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
  2. ustawy o pomocy społecznej,
  3. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  4. ustawy o działaniach pożytku publicznego i wolontariacie.
 7. posiada umiejętności i/lub wiedzę o pracy w środowisku osób o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zatrudnieniu socjalnym i w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętności w pracy związanej z reintegracją społeczną i zawodową,
 2. umiejętność i doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 3. umiejętność obsługi komputera ( w tym obsługi: Internetu, pakietu Office) i urządzeń biurowych,
 4. znajomość specyfiki pracy w ramach projektów finansowanych z EFS.

Cechy psychofizyczne:

 1. umiejętności organizacyjne,
 2. samodzielność,
 3. odpowiedzialność i kreatywność w działaniu,
 4. komunikatywność,
 5. dyspozycyjność i zaangażowanie,
 6.  odporność na stres,
 7. wysoka kultura osobista.

2. Dwu osób na stanowisko Liderki/Lidera KIS (umowa o pracę w wymiarze 3/4 etatu)

Wymagania niezbędne:

 1. aplikujący posiada wykształcenie: średnie lub wyższe (preferowane kierunki: praca socjalna, psychologia, pedagogika, socjologia),
 2. jest obywatelem polskim lub ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności, instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego lub za przestępstwo karno- skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. posiada wiedzę z zakresu:
  1. ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
  2. ustawy o pomocy społecznej,
  3. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  4. ustawy o działaniach pożytku publicznego i wolontariacie.
 7. posiada umiejętności i/lub wiedzę o pracy w środowisku osób o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zatrudnieniu socjalnym i w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętności w pracy związanej z reintegracją społeczną i zawodową
 2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.
 3. umiejętność obsługi komputera ( w tym obsługi: Internetu, pakietu Office) i urządzeń biurowych,
 4. znajomość specyfiki pracy w ramach projektów finansowanych z EFS

Cechy psychofizyczne:

 1. umiejętności organizacyjne,
 2. samodzielność,
 3. odpowiedzialność i kreatywność w działaniu,
 4. komunikatywność,
 5. dyspozycyjność i zaangażowanie,
 6. odporność na stres,
 7. wysoka kultura osobista.

3. Osoby na stanowisko psychologa (umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu)

Wymagania niezbędne:

 1. aplikujący posiada wykształcenie wyższe psychologiczne (zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów)
 2. jest obywatelem polskim lub ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności, instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego lub za przestępstwo karno- skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. posiada umiejętności i/lub wiedzę o pracy w środowisku osób o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zatrudnieniu socjalnym i w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętności w pracy związanej z reintegracją społeczną i zawodową,
 2. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 3. umiejętność obsługi komputera ( w tym obsługi: Internetu, pakietu Office) i urządzeń biurowych,
 4. znajomość specyfiki pracy w ramach projektów finansowanych z EFS.

Cechy psychofizyczne:

 1. umiejętności organizacyjne,
 2. samodzielność,
 3. odpowiedzialność i kreatywność w działaniu,
 4. komunikatywność,
 5. dyspozycyjność i zaangażowanie,
 6. odporność na stres,
 7. wysoka kultura osobista

4. Osoby na stanowisko terapeuty uzależnień(Umowa zlecenie, 20h/mies.)

Wymagania niezbędne:

 1. aplikujący posiada wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: praca socjalna, psychologia, pedagogika, socjologia) i dysponuje uprawnieniami do wykonywania zawodu terapeuty uzależnień (certyfikat, dyplom ukończenia studiów podyplomowych, itp.)
 2. jest obywatelem polskim lub ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności, instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego lub za przestępstwo karno- skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. posiada umiejętności i/lub wiedzę o pracy w środowisku osób o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zatrudnieniu socjalnym i w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 7. posiada doświadczenie w prowadzaniu indywidualne i grupowej terapii uzależnień;

 

Osoby na stanowisko prawnik / radca prawny(Umowa zlecenie, 15h/mies.)

 1. aplikujący posiada wykształcenie prawnicze,
 2. jest obywatelem polskim lub ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności, instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego lub za przestępstwo karno- skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. posiada doświadczenie w prowadzaniu indywidualnego poradnictwa prawnego,

 

WSZYSTKIE OFERTY powinny być złożone w wersji elektronicznej na adres:

stowarzyszenie@17-tka.pl w terminie od dnia ogłoszenia do 19 stycznia 2017 roku. W tytule wiadomości elektronicznej proszę wpisać stanowisko wraz z imieniem i nazwiskiem ( np. Psycholog – Jan Kowalski)

 

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

List motywacyjny oraz CV osoby aplikującej oraz – jako załączniki - skany dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie/dodatkowe kwalifikacje/doświadczenie zawodowe/ew. rekomendacje/oceny pracy itp.

SKŁADAJĄCY OFERTĘ PRACY do 20 stycznia 2017 roku otrzymają informację zwrotną dotyczącą ich aplikacji:

 1. Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, z propozycją terminu spotkania (w tym wypadku prosimy               o przywiezienie oryginałów dokumentów złożonych wcześniej w postaci załączników);
 2. Informację o niezakwalifikowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, z podaniem przyczyny odrzucenia oferty;

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE odbędą się w dniach od 23 do 26 stycznia 2017 roku w terminach                               i miejscu wskazanym przez Stowarzyszenie „17-tka”.

O wyniku rozmów aplikujący zostaną powiadomieni 27 stycznia 2017 roku.