Zapytanie ofertowe Nr 1/KIS SR 2/2017

poniedziałek, 2 stycznia 2017

Zapytanie ofertowe Nr 1/KIS SR 2/2017 – dotyczy rozeznania rynku w zakresie zakupu artykułów żywnościowych na potrzeby
realizacji projektu: Klubu Integracji Społecznej SR-2

1. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup przez okres 22 miesięcy (począwszy od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.) artykułów spożywczych różnego asortymentu na potrzeby Klubu Integracji Społecznej.
2. Artykuły spożywcze, o których mowa w punkcie 1, obejmują w szczególności następujący asortyment: mięso; ryby; wędliny; konserwy; tłuszcze roślinne i zwierzęce; nabiał (sery, mleko, śmietana, jogurty, jaja, itp); mrożonki; napoje (soki, woda mineralna, herbata, kawa); cukier, mąka, ryż, kasze, płatki, makarony; pieczywo; ciasta i ciastka; owoce i warzywa (surowe, konserwowe i przetworzone); przyprawy; artykuły spożywcze dla dzieci do lat 6, itp.
Grupa wg CPV 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
Grupa wg CPV 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane
Grupa wg CPV 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
Grupa wg CPV 15400000-5 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
Grupa wg CPV 15500000-3 - Produkty mleczarskie
Grupa wg CPV 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
Grupa wg CPV 15800000-6 - Różne produkty spożywcze
Grupa wg CPV 15980000-1 - Napoje bezalkoholowe
3. Artykuły spożywcze będące przedmiotem zapytania ofertowego są przeznaczone na potrzeby uczestniczek/ uczestników biorących udział w programie: Klub Integracji Społecznej SR-2):
a) zapewnienia posiłków dla średnio rocznie 30 uczestniczek/ uczestników oraz dzieci uczestników nie objętych opieką instytucjonalną (żłobek, przedszkole);
b) zapewnienia zimnych/ciepłych napojów dla 30 uczestniczek/ uczestników oraz dzieci uczestników nie objętych opieką instytucjonalną (żłobek, przedszkole).
4. Zamawiający na etapie składania powyższego zapytania ofertowego nie jest w stanie wskazać szacunkowej wielkości zamówienia, ze względu na trwający nabór uczestników programu oraz trudną do przewidzenia ilość objętych wsparciem żywieniowym dzieci uczestników programu.
5. Zakup będzie realizowany na podstawie zamówienia dostarczonego Wykonawcy pisemnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (a w wyjątkowych sytuacjach – ustnie/ telefonicznie) przez Zamawiającego (osobiście przez upoważnionego pracownika, mailem lub telefonicznie), sporządzonego na podstawie planowanego zapotrzebowania, na dwa dni robocze przed planowanym terminem zakupu.
6. W przypadku, gdy Wykonawca miałby trudności z realizacją danego zamówienia, powiadamia niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego, w celu umożliwienia mu dokonania zmian w planowanym jadłospisie. Ten sposób zakupu nie dotyczy świeżego pieczywa.
7. Świeże pieczywo (chleb, bułki zwykłe lub słodkie) zamawiane będzie (osobiście przez upoważnionego pracownika, mailem lub telefonicznie) dzień przed planowanym zakupem.
8. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zakupów w trybie natychmiastowym, bez wcześniejszego zamówienia.
9. Termin przydatności do spożycia danego produktu nie może upływać wcześniej, niż przed upływem 14 dni od chwili zakupu. Opakowanie powinno być dostosowane do właściwości danego towaru, bez uszkodzeń, odpowiednie z punktu widzenia higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.
10. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić wszystkie uwagi i sugestie Zamawiającego dotyczące jakości zakupionych produktów.
I. Sposób rozliczania
1. Wykonawca nie zmieni zaproponowanych w ofercie cen przez cały okres realizacji zakupu artykułów żywnościowych (od marca 2017 r. do końca grudnia 2018 r.).
2. Zamawiający zapłaci za produkty faktycznie zakupione, wydawane każdorazowo przy realizacji zakupu.
3. Za zakupiony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury na bieżąco. Faktury będą wystawiana na podstawie paragonów.
4. Termin płatności za wystawione faktury wynosi 14 dni. Płatność za zakup realizowana będzie przelewem, bądź gotówką po otrzymaniu od Wykonawcy rachunku/faktury.
II. Dodatkowe informacje
1. Odpowiedź na zapytanie ofertowe powinna być wypełniona na załączonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu Oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami (1-8).
2. Termin składania ofert upływa 24 lutego 2017 r. (piątek) o godzinie 14.00.
3. Oferty należy składać osobiście w lub przesyłać pocztą pod wskazany niżej adres (liczy się data odbioru oferty).
4. Miejsce składania ofert: biuro realizatora projektu – Stowarzyszenia „17-tka” ul. Osiedle Południe 56, adres pocztowy: Stowarzyszenie „17-tka”, ul. Osiedle Południe 56, 44-253 Rybnik.
5. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter rozeznania rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Stowarzyszenia „17-tka” o zawarcie umowy.
6. Kryteria oceny oferty - (wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium): Cena – 100%
7. Wybrany Wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy na realizację przedmiotowej usługi, w czasie i w miejscu wskazanym telefonicznie, bądź drogą elektroniczną (e-mail) przez Zamawiającego.
8. O wybraniu Wykonawcy Zamawiający poinformuje wszystkich, którzy złożyli oferty odpowiednim pismem.
9. W przypadku powtarzania się uchybień (3 pisemne reklamacje) dotyczących jakości produktów, braku zamawianego asortymentu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
10. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zapytania ofertowego udzielane są w biurze realizatora projektu: Klub Integracji Społecznej SR-2 – Stowarzyszenie „17-tka”, ul. Osiedle Południe 56, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30-15.00 lub pod numerem telefonu: 32 4214593, bądź: 503153374. Osoba do kontaktu: Mariusz Wiśniewski- koordynator projektu.
Stowarzyszenie”17-tka”, ul. Osiedle Południe 17b/2, 44-253 Rybnik, tel. 32 4214593/ tel. kom. 519102066/ tel. kom. 503153374, e-mail: biuro@17-tka.pl / stowarzyszenie@17-tka.pl

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik do zapytania ofertowego

3. Załącznik nr 1

4. Załącznik nr 2

5. Załącznik nr 3

6. Załącznik nr 4

7. Załącznik nr 5

8. Załącznik nr 6

9. Załącznik nr 7

10. Załącznik nr 8