Uwaga! "17-tka" szuka pracowników!

poniedziałek, 27 sierpnia 2018

Stowarzyszenie „17-tka” ogłasza nabór ofert zatrudnienia w ramach realizacji projektu: „Rybnicka Akademia Rodziny” (WND-RPSL.09.02.02-24-0030/18-001), projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)Okres realizacji projektu: 1 września 2018 roku - 31 sierpnia 2020.

Poszukujemy

Osób na stanowisko: Pedagog Ulicy / Streetworker

(umowa o pracę w wymiarze ¾ etatu, 1 osobę)

Wymagania niezbędne:

 1. aplikujący spełnia warunki wskazane w art. 26 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w tym posiada wykształcenie wyższe lub średnie (w przypadku wykształcenia średniego kandydat musi udokumentować 3 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i rodziną);
 2. jest obywatelem polskim lub ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

 1. ukończone szkolenie lub znajomość metodyki streetworkingu / pedagogiki ulicy;
 2. doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym;
 3. znajomość specyfiki pracy w ramach projektów finansowanych z EFS.

Cechy psychofizyczne:

 1. poczucie humoru i dystans do siebie;
 2. odpowiedzialność i kreatywność w działaniu;
 3. komunikatywność;
 4. dyspozycyjność i zaangażowanie;
 5. umiejętność pracy w zespole;
 6. wysoka kultura osobista
 7. odporność na stres.

Osób na stanowisko: Psycholog 

(umowa o pracę w wymiarze ¾ etatu, 2 osoby)

Wymagania niezbędne:

 1. aplikujący posiada wykształcenie wyższe psychologiczne, zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów i nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;
 2. jest obywatelem polskim lub ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą, w placówkach wsparcia dziennego;
 2. znajomość specyfiki pracy w ramach projektów finansowanych z EFS.

Cechy psychofizyczne:

 1. umiejętności organizacyjne;
 2. samodzielność;
 3. odpowiedzialność i kreatywność w działaniu;
 4. komunikatywność;
 1. dyspozycyjność i zaangażowanie;
 2. odporność na stres;
 3. wysoka kultura osobista.

 

WSZYSTKIE OFERTY powinny być złożone w wersji elektronicznej na adres: stowarzyszenie@17-tka.pl. W tytule wiadomości elektronicznej proszę wpisać stanowisko wraz z imieniem i nazwiskiem (np. Psycholog – Jan Kowalski lub Streetworker – Jan Kowalski). Na oferty czekamy do 31.08.2018 roku. 

OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

CV osoby aplikującej i – opcjonalnie - jako załączniki: skany dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie/ dodatkowe kwalifikacje/ doświadczenie zawodowe/ ew. rekomendacje/ oceny pracy itp.

Skany dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie/ dodatkowe kwalifikacje/ doświadczenie zawodowe/ ew. rekomendacje/ oceny pracy niezbędne będą w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

SKŁADAJĄCY OFERTĘ PRACY otrzymają informację zwrotną dotyczącą ich aplikacji, na adres email, z którego zostało wysłane zgłoszenie.

Z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie

Ponadto informujemy, że:

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO", informujemy, iż będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Stowarzyszenia „17-tka”, z siedzibą w Rybniku (44-253), Osiedle Południe 17b/2, adres email: stowarzyszenie@17-tka.pl, strona internetowa: www.17-tka.pl
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: stowarzyszenie@17-tka.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do pracy w ramach bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia „17-tka”, przy uwzględnieniu szczególnych potrzeb wynikających z realizacji zadań publicznych i projektów grantowych realizowanych przez Stowarzyszenie „17-tka” jako podmiot samodzielny lub w partnerstwie.
 4. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: imię, nazwisko, numer pesel, data urodzenia i adres zamieszkania, wizerunek i dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego zawarte w dokumentach aplikacyjnych,
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tylko w okresie realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia „17-tka”, przy uwzględnieniu okresu trwałości realizowanych zadań publicznych i projektów, a także krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
 7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Brak zgody skutkuje jednak brakiem możliwości przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, a tym samym brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.