ZAPYTANIE OFERTOWE ORPZ/RAR/2018/Kadra

poniedziałek, 8 października 2018 , ostatnia aktualizacja: 2019-01-10 11:45:07

dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu „Rybnicka Akademia Rodziny” nr WND-RPSL.09.02.02-24-0030/18-002 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

ZAPYTANIE OFERTOWE  ORPZ/RAR/2018/Kadra

W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU

dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu „Rybnicka Akademia Rodziny” nr WND-RPSL.09.02.02-24-0030/18-002 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Zamawiający:

Miasto Rybnik – Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej

44-218 Rybnik

e-mail: orpz.rybnik@op.pl

 

Przedmiot zamówienia:

Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla 4 osób (pracowników Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku  spełniających warunki określone w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz aktach wykonawczych).  Celem szkolenia jest zdobycie uprawnień jako trenerów do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Rybnicka Akademia Rodziny”.

 

Miejsce i termin realizacji:

Usługa musi być zrealizowana w całości 2018 roku.

Miejsce realizacji usługi – teren kraju.

 

Wymagania w stosunku do wykonawcy:

  1. Tematyka szkolenia musi być zgodna z rozporządzeniem z 11 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla rodzin zastępczych wszystkich typów.
  2. Program szkoleniowy dla kandydatów na sprawowanie pieczy zastępczej musi być zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej min. do 2020 roku.
  3. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

 

 

Forma zatrudnienia wykonawcy:

Zakup usług szkoleniowych/.

 

Sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać na załączonym formularzu pocztą elektroniczną na adres e-mail: orpz.rybnik@op.pl lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Miasto Rybnik – Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Floriańska 28, 44-218 Rybnik do dnia 22.08.2018 r.

 

Informacje dodatkowe:

  1. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  2. Niniejsza procedura nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia  umowy  na  określonych warunkach oraz nie wywołuje żadnych innych skutków formalno-prawnych.

Załącznik: Zapytanie ofertowe ORPZ/RAR/2018/Kadra