ZAPYTANIE OFERTOWE ORPZ/RAR/2019/Szkolenia

niedziela, 8 grudnia 2019

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na przeprowadzeniu 12 jednodniowych szkoleń (1 szkolenie - 8h dydaktycznych). Szkolenia będą realizowane w ramach projektu „Rybnicka Akademia Rodziny” dla dwóch grup tj. pracowników Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku oraz osób pełniących rolę rodziców zastępczych (maksymalnie 16 osób w grupie).

ZAPYTANIE OFERTOWE ORPZ/RAR/2019/Szkolenia
W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU


dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu „Rybnicka Akademia Rodziny” nr WND-RPSL.09.02.02-24-0030/18-002 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Zamawiający:

Miasto Rybnik – Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Ul. Miejska 13B
44-200 Rybnik
Tel. 32/4240435
e-mail: orpz.rybnik@op.pl

Przedmiot zamówienia:

Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe
Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe polegające na przeprowadzeniu 12 jednodniowych szkoleń (1 szkolenie - 8h dydaktycznych). Szkolenia będą realizowane w ramach projektu „Rybnicka Akademia Rodziny” dla dwóch grup tj. pracowników Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku oraz osób pełniących rolę rodziców zastępczych (maksymalnie 16 osób w grupie).

Tematyka szkoleń:

  1. Metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami więzi i przywiązania (1 grupa rodzice zastępczy, 1 grupa pracownicy ORPZ). 
  2. Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu (1 grupa rodzice zastępczy, 1 grupa pracownicy ORPZ). 
  3. Współpraca z rodziną biologiczna i reintegracja rodziny (1 grupa rodzice zastępczy). 
  4. Zagrożenia wieku dorastania – dopalacze, narkotyki – pomoc dzieciom w pieczy w prawidłowe wejście w życie dorosłe (1 grupa rodzice zastępczy, 1 grupa pracownicy ORPZ). 
  5. Formy pomocy dzieciom po nadużyciach seksualnych (1 grupa rodzice zastępczy, 1 grupa pracownicy ORPZ). 
  6. Trauma wczesnodziecięca i dysocjacja (1 grupa pracownicy ORPZ) 
  7. Narzędzia komunikacyjne wspierające budowanie relacji z dzieckiem (1 grupa rodzice zastępczy, 1 grupa pracownicy ORPZ). 

Miejsce i termin realizacji:

Październik/listopad/grudzień 2019 r. oraz styczeń, luty, marzec kwiecień maj czerwiec 2020r.
Miejsce realizacji usługi – siedziba Centrum Usług Wsparcia Rodziny w Rybniku (budynek ORPZ).

Wymagania w stosunku do wykonawcy:

- wyższe wykształcenie psychologiczne lub pedagogiczne;
- doświadczenie w prowadzeniu grup szkoleniowych;
- doświadczenie w pracy z rodzinami oraz dziećmi wychowującymi się poza rodziną biologiczną;
- uprawnienia trenerskie;

Forma zatrudnienia wykonawcy:

Zakup usług szkoleniowych (umowa cywilno- prawna).

Sposób złożenia oferty:

Oferty w raz z CV (poświadczenie spełnienia wymagań w stosunku do wykonawcy) należy składać na załączonym formularzu pocztą elektroniczną na adres e-mail: orpz.rybnik@op.pl lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Miasto Rybnik – Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, ul. Miejska 13b, 44-200 Rybnik do dnia 01.10.2019 r.

Informacje dodatkowe:

  1. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  2. Niniejsza procedura nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy na określonych warunkach oraz nie wywołuje żadnych innych skutków formalno-prawnych.

Załączniki:

Formularz ofertowy