Zatrudnimy psychologów

piątek, 27 grudnia 2019 , ostatnia aktualizacja: 2019-12-27 11:31:10

Stowarzyszenie „17-tka” ogłasza nabór ofert zatrudnienia w ramach realizacji projektu: „Rybnicka Akademia Rodziny” (WND-RPSL.09.02.02-24-0030/18-001), projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Nabór dotyczy osób na stanowisko: Psycholog
(umowa o pracę w wymiarze ¾ etatu, 2 osoby)
 
Wymagania niezbędne:
 1. aplikujący posiada wykształcenie wyższe psychologiczne, zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów i nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;
 2. jest obywatelem polskim lub ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Cechy psychofizyczne:
 1. umiejętności organizacyjne;
 2. samodzielność;
 3. odpowiedzialność i kreatywność w działaniu;
 4. komunikatywność;
 5. dyspozycyjność i zaangażowanie;
 6. odporność na stres;
 7. wysoka kultura osobista
Wymagania mile widziane:
 1. doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą, w placówkach wsparcia dziennego;
 2. znajomość specyfiki pracy w ramach projektów finansowanych z EFS.
 
WSZYSTKIE OFERTY powinny być złożone w wersji elektronicznej na adres: stowarzyszenie@17-tka.pl. W tytule wiadomości elektronicznej proszę wpisać stanowisko wraz z imieniem i nazwiskiem (np. Psycholog – Jan Kowalski )
Na oferty czekamy do 15.01.2020 roku.
 
OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:
CV osoby aplikującej i – opcjonalnie - jako załączniki: skany dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie/ dodatkowe kwalifikacje/ doświadczenie zawodowe/ ew. rekomendacje/ oceny pracy itp.
Skany dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie/ dodatkowe kwalifikacje/ doświadczenie zawodowe/ ew. rekomendacje/ oceny pracy niezbędne będą w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
SKŁADAJĄCY OFERTĘ PRACY otrzymają informację zwrotną dotyczącą ich aplikacji, na adres email, z którego zostało wysłane zgłoszenie.
 
Z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie