ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/3R/2021

sobota, 2 stycznia 2021 , ostatnia aktualizacja: 2021-08-17 11:38:06

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia nr. 1/3R/2021 realizowanego w ramach Projektu „3R – Rodzina Rozwój Rybnik” nr WND-RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Zamawiający:

Stowarzyszenie „17-tka”

Osiedle Południe 17b/2, 44-253 Rybnik.

NIP: 642-27-60-819

E:mail: stowarzyszenie@17-tka.pl

 

Przedmiot zamówienia:

Kod CPV: CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć grupowych lub indywidualnych dla uczestników projektu „3R – Rodzina Rozwój Rybnik” w ramach Klubu Integracji Społecznej zgodnie z potrzebami uczestników.

 

Miejsce realizacji usługi:

Klub Integracji Społecznej, ul. Patriotów 40, 44-253 Rybnik

 

Sposób i termin realizacji:

Usługa realizowana będzie w formie indywidualnych lub grupowych spotkań. Łączna ilość godzin usługi w ramach wsparcia wynosi 480 godziny. Okres realizacji usługi 01.03.2021 – 31.12.2022 r.

 

Wymagania w stosunku do wykonawcy:

- wykształcenie wyższe psychologiczne

- posiadanie co najmniej 2 -letniego doświadczenia w prowadzeniu indywidualnego i grupowego wsparcie psychologicznego;

 

Forma zatrudnienia wykonawcy:

Umowa cywilno-prawna

 

Sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać na załączonym formularzu pocztą elektroniczną na adres e-mail: stowarzyszenie@17-tka.pl lub osobiście w siedzibie zamawiającego.

 

Informacje dodatkowe:

  1. Cena zawarta w formularzu ofertowym musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  2. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania usługi ani kosztów noclegu.
  3. Niniejsza procedura nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia  umowy  na  określonych warunkach oraz nie wywołuje żadnych innych skutków formalno-prawnych.

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy