Klub Integracji Społecznej "SR"

Klub Integracji Społecznej jest kolejną już inicjatywą zmierzającą do stworzenia kompleksowego systemu pomocy i wsparcia ukierunkowanego na różne grupy wiekowe. Jednym z elementów prowadzonej w Nim działalności jest reintegracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób: długotrwale bezrobotnych, uzależnionych od wsparcia systemu pomocy społecznej, uwikłanych w uzależnienie od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz uwikłanym w przemoc w rodzinie. Odbiorcami KIS są zatem osoby podlegające wykluczeniu społecznemu, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Podejmowane działania kierowane są do:

 • bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;
 • uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;
 • chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
 • długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
 • uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Klub Integracji Społecznej „SR” oferuje wsparcie i pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz prawną dla członków i ich rodzin, uwikłanych w problem ubóstwa, bezrobocia, uzależnienia oraz przemocy w rodzinie. W Klubie beneficjenci mogą skorzystać z oferty indywidualnych konsultacji psychologicznych, terapeutycznych i prawnych; a także wziąć udział w prowadzonych zajęciach edukacyjnych, grupach wsparcia, grupach samopomocowych, zajęciach terapeutycznych oraz warsztatach i szkoleniach zawodowych. Oferowane jest także wsparcie towarzyszące ( program asystentury rodzin).

Cele szczegółowe Klubu Integracji Społecznej:

 • zapobieganie izolacji społecznej osób uzyskujących status uczestnika KIS „SR”;
 • poprawa jakości życia uczestników KIS „SR” i ich rodzin ;
 • zwiększanie kompetencji społecznych uczestników KIS i ich rodzin (w tym znajomości zasad prawa i obowiązujących norm społecznych);
 • przeciwstawianie się stygmatyzacji i dyskryminacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pobudzanie aktywności społecznej uczestników KIS „SR”;
 • organizowanie dla uczestników KIS „SR” możliwości spędzania wolnego czasu;
 • organizowanie zajęć terapeutycznych, zajęć o tematyce wskazanej przez uczestników oraz organizowanie (w razie potrzeby) grup wsparcia;
 • przygotowanie uczestników KIS „SR” do działania w ramach spółdzielni socjalnej – w tym pomoc logistyczna w jej założeniu i prowadzeniu;
 • pomoc materialna (rzeczowa) poprzez działający w strukturach Stowarzyszenia RBDR;

Klub czynny jest przez pięć dni tygodnia (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 13:00. W tych godzinach do dyspozycji osób uczestniczących w działaniach klubu pozostaje dwójka liderów KIS i doradca zawodowy, a także psycholog, terapeuta uzależnień i prawnik.