Projekty zrealizowane

 


 Projekt "Mission Possible II"

projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program MISSION POSSIBLE II skierowany był do młodych ludzi z Rybnika. Głównym celem programu był wzrost udziału w życiu społecznym i zawodowym 80 osób w wieku 15 - 27 lat zagrożonych objętej działaniami przewidzianymi w programie.

Podstawowe cele programu MISSION POSSIBLE II to:

 • wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kwalifikacji zawodowych;
 • ukształtowanie aktywnych postaw społecznych i zawodowych;
 • uzyskanie zatrudnienia przez 20% uczestników projektu na okres co najmniej 3 miesięcy;
 • wzrost kompetencji życiowych i umiejętności psychospołecznych;

Cele programu były realizowane przez młodzież przy wsparciu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. W ramach programu młodzi ludzie uczestniczyli w treningach kompetencji społecznych i treningach motywacyjnych, udzielali się w kołach zainteresowań – ćwicząc i rozwijając umiejętności właściwe dla danej dziedziny. Dla nich organizowane były cykliczne zajęcia z elementami zawodoznawstwa i autoprezentacji.

W trakcie trwania programu do dyspozycji uczestników pozostawała wykwalifikowana kadra pedagogiczna, którą tworzyli psycholodzy, wychowawcy, doradcy zawodowi i terapeuta uzależnień. Uczestnicy programu dodatkowo oprócz zajęć edukacyjnych mogli w przyjacielskim gronie spędzić swój czas wolny. Do Ich dyspozycji pozostawało Multimedialne Centrum Integracji Młodzieży z w pełni wyposażonym studiem nagrań, ciemnia fotograficzna, stół bilardowy i siłownia. Dodatkowo dla najaktywniejszych uczestników organizowane były zajęcia na ściankach wspinaczkowych, wyjścia na basen i wyjazdy do kin.

Beneficjentami projektu Mission Possible II była grupa 50 osób w wieku od 15 do 27 lat, mieszkających w Rybniku (woj. śląskie) na terenie jednej z dzielnic: Paruszowiec, Niedobczyce, Nowiny, Boguszowice, Centrum.

Projekt Mission Possible II skierowany był w szczególności do osób:

 • uczących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zaniedbujących obowiązki szkolne, których uwarunkowania materialne i środowiskowe ograniczają możliwości edukacyjne i życiowe;
 • nieuczących się i niepracujących, bezrobotnych, wymagających zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, bądź przekwalifikowania w celu podjęcia zatrudnienia;

 


 Projekt Klub Integracji Społecznej "SR"

projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Klub Integracji Społecznej „SR” skierowanybył do mieszkańców Rybnika będących w wieku od 45 roku życia do 60 roku życia. Głównym celem programu był wzrost aktywności społecznej i zawodowej 50-ciu mieszkańców Rybnika.

Podstawowymi celami programu Klub Integracji Społecznej „SR” były:

 • Poprawa jakości funkcjonowania w życiu społecznym uczestników poprzez udział ich w zajęciach reintegracji społecznej;
 • Wzrost poziomu kompetencji zawodowych uczestników programu poprzez udział w kursach zawodowych;
 • Wzrost poziomu zatrudnienia uczestników programu;
 • Wzrost samooceny i pewności siebie u uczestników programu.

Cele programu były realizowane przez uczestników przy wsparciu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. W ramach programu dla uczestników zorganizowaliśmy zajęcia z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej związanych z tematyka rynku pracy i rozwojem zawodowym, a ponadto wsparcie specjalistów (doradca zawodowy, terapeuta, psycholog, prawnik), wizyty studyjne, zajęcia samokształceniowe, kursy zawodowe. Dodatkowo każdy uczestnik mógł w ramach integracji społecznej brać udział w organizowanych przez Nas zajęciach integracyjnych, korzystać z pracowni komputerowej, kącika prasowego czy infrastruktury socjalnej i sanitarnej.

Uczestnicy byli również objęci wsparciem asystenta rodzin i mogli korzystać z realizowanego programu wolontaryjnego w Rybnickim Banku Drugiej Ręki.

Beneficjentami programu były osoby w wieku od 45 do 64 roku życia mieszkające w Rybniku, które korzystały ze świadczeń pomocy społecznej i/lub należały do jednej z następujących grup:

 • były osobami długotrwale bezrobotnymi;
 • były osobami o niskich lub nieaktualnych kwalifikacji;
 • były osobami nieaktywnymi zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi

„T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma”

Projekt pt „T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma” był inicjatywą Partnerską Miasta Rybnik, w imieniu którego Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku (lider) wraz z trzema organizacjami pozarządowymi (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika Boguszowic „17-tka”, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych oraz Rybnicki Klub Piłkarski - Szkółka Piłkarska ROW Rybnik) podjął się pilotażowych działań z rewitalizacji społecznej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem ogólnym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 100 osób w wieku 15-25 lat reprezentujących następujące grupy problemowe: samotne matki, kobiety w ciąży, rodzice, osoby chore i niepełnosprawne, osoby zagrożone wykluczeniem społ., osoby, które przerwały kształcenie na poziomie podstawowym i gimnazjalnym z terenu dwóch dzielnic Rybnika: Niedobczyc i Niewiadomia.

Cele szczegółowe:

 1. Podnoszenie kompetencji rodziny poprzez:
  • poradnictwo specjalistyczne, w tym rodzinne, pedagogiczne, psychologiczne, prawne, socjalne, zawodowe oparte na kompleksowej i systemowej pracy z rodziną;
  • szkolenia i warsztaty;
  • wdrażanie rozwiązań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, zdrowotnych, itp. służących wzmacnianiu relacji i więzi rodzinnych oraz środowiskowych.
 2. Zapewnienie rodzinom, zagrożonym umieszczeniem dziecka poza rodziną, asysty rodzinnej;
 3. Pomoc w pokonywaniu fizycznych ograniczeń i mentalnych barier poprzez zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej;
 4. Zapewnienie dzieciom i młodzieży wsparcia w placówkach środowiskowych;
 5. Objęcie dzieci i młodzieży pomocą w środowisku otwartym przez streetworkerów;
 6. Skoordynowanie działań instytucji i organizacji pozarządowych, otwarcia przestrzeni publicznej dla rodzin i wykorzystania istniejącej infrastruktury społecznej zgodnie z potrzebami lokalnymi;
 7. Wykorzystanie trzech metod pracy socjalnej (indywidualnej, grupowej i środowiskowej).

Projekt Mission Possible

projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program MISSION POSSIBLE skierowany był do młodych ludzi z Rybnika Boguszowic. Głównym celem programu był wzrost czynnego udziału z życiu społecznym i zawodowym młodzieży objętej działaniami przewidzianymi w programie.

Podstawowe cele programu MISSION POSSIBLE to:

 • wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie kwalifikacji zawodowych;
 • podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności psychospołecznych;
 • zmniejszenie bezrobocia poprzez kształtowanie aktywnych postaw społecznych.

Cele programu były realizowane przez młodzież przy wsparciu wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. W ramach programu młodzi ludzie uczestniczyli w treningach kompetencji społecznych i treningach motywacyjnych, udzielali się w kołach zainteresowań – ćwicząc i rozwijając umiejętności właściwe dla danej dziedziny. Dla nich organizowane były cykliczne zajęcia z elementami zawodoznawstwa i autoprezentacji, które pomogą im poruszać się po rynku pracy.

W trakcie trwania programu do dyspozycji uczestników pozostawała wykwalifikowana kadra pedagogiczna, którą tworzyli psycholodzy, wychowawcy, doradcy zawodowi i terapeuta uzależnień. Ponadto dla wszystkich zainteresowanych odbywały się bezpłatne zajęcia językowe. Uczestnicy programu dodatkowo oprócz zajęć edukacyjnych mogą w przyjacielskim gronie spędzić swój czas wolny. Do Ich dyspozycji pozostawało Multimedialne Centrum Integracji Młodzieży z w pełni wyposażonym studiem nagrań, ciemnia fotograficzna, stół bilardowy i siłownia. Dodatkowo dla najaktywniejszych uczestników organizowane były zajęcia na ściankach wspinaczkowych, wyjścia na basen i wyjazdy do kin.

Beneficjentami projektu Mission Possible była grupa 50 osób w wieku od 15 do 25 lat, mieszkająca w dzielnicy Boguszowice w Rybniku. Projekt Mission Possible skierowany był w szczególności do osób:

 • uczących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zaniedbujących obowiązki szkolne, zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji, których uwarunkowania materialne i środowiskowe ograniczają możliwości edukacyjne i zdobycie kwalifikacji gwarantujących równy start życiowy w stosunku do rówieśników;
 • które wypadły z systemu edukacji i nie realizują obowiązku szkolnego oraz pozostają bez pracy, dla których jest ważne uzupełnienie wykształcenia ogólnego, jako podstawy do zdobywania kwalifikacji zawodowych w kolejnym etapie;
 • nieuczących się i niepracujących – bezrobotnych, którzy wymagają zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, bądź uzupełnienia już posiadanych lub przekwalifikowania w celu podjęcia zatrudnienia.

Dotychczas zrealizowaliśmy następujące programy przy współpracy z administracją publiczną:

 • 2002 – impreza środowiskowa: „1 czerwca – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu (01.06.2002) |UMR|
 • 2002 – zajęcia terapeutyczne prowadzone w Placówce Wsparcia Dziennego w Rybniku- Boguszowicach (01.06. – 31.12.2002) |UMR|
 • 2003 – impreza środowiskowa: „1 czerwca – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu (31.05.2003) – druga edycja |UMR|
 • 2003 – obóz terapeutyczny dla wychowanków Stowarzyszenia (Ustronie Morskie) „Bliżej siebie- I edycja” (30.06. – 15.07.2003) |UMR|
 • 2003 – półkolonie dla dzieci zamieszkujących w dzielnicy, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (23.06. – 29.08.2003) |UMR| |ŚUW,|
 • 2003 – zajęcia terapeutyczne prowadzone w Placówce Wsparcia Dziennego w Rybniku- Boguszowicach (02.01. – 31.12.2003) |UMR|
 • 2004 – impreza środowiskowa: „1 czerwca – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu” (30.05.2004) – trzecia edycja |UMR|
 • 2004 – obóz terapeutyczny dla młodszych wychowanków Stowarzyszenia (Międzygórze) „Wakacyjna Szkoła Kubusia Puchatka” (21.07. – 28.07.2004) |UMR|
 • 2004 – obóz terapeutyczny dla starszych wychowanków Stowarzyszenia (Ustronie Morskie) „Bliżej siebie- II edycja” (08.08. – 21.08.2004) |UMR|
 • 2004 – półkolonie dla dzieci z dzielnicy, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (28.06. – 31.08.2004) | ŚUW| |UMWŚ|
 • 2004 – zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Klub 17-tka” (02.01. – 31.12.2004) |UMR|
 • 2005 – impreza środowiskowa „1- czerwca – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu” (29.05.2005) – czwarta edycja |UMR|
 • 2005 – obóz terapeutyczny dla starszych wychowanków Stowarzyszenia (Ruprechtice, Rep. Czeska) „Bliżej siebie – III edycja” (12.08. – 25.08.2005) |UMR|
 • 2005 – zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Klub 17-tka” (02.01. – 31.12.2005) |UMR| |UMWŚ|
 • 2006 – impreza środowiskowa „1- czerwca – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu” (04.06.2006) – piąta edycja |UMR|
 • 2006 – obóz terapeutyczny dla wychowanków Stowarzyszenia (Baworowa k. Leśnej) „W drodze do Camelotu” (01.08. – 15.08.2006) |UMR| | UMWŚ|
 • 2006 – zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Klub 17-tka” (02.01. – 31.12.2006) |UMR| |UMWŚ|
 • 2007 – impreza środowiskowa „1 – czerwca – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu” (03.06.2007) – szósta edycja |UMR|
 • 2007 – obóz terapeutyczny dla wychowanków Stowarzyszenia (Bieszczady) „Inni wokół mnie, ja wokół innych” (01.08. – 14.08.2007) |UMR|
 • 2007 – program profilaktyczno – terapeutyczny dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Klub 17-tka” (02.01. – 31.12.2007) |UMR| |UMWŚ|
 • 2008 – obóz profilaktyczny dla wychowanków Stowarzyszenia (Szczyrk- Biła) „Chcemy być sobą!” (21.01. – 25.01.2008) |UMR| |UMWŚ| |FIO|
 • 2008 – impreza środowiskowa „1 czerwca – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu” (01.06.2008) – siódma edycja |UMR| |UMWŚ| |FIO|
 • 2008 – obóz profilaktyczny dla wychowanków Stowarzyszenia (Posejnele k. Gib) „Bliżej Nieba” (01.08. – 15.08.2008) |UMR| |FIO|
 • 2008 – program profilaktyczno – terapeutyczny dla wychowanków PWD „Klub 17-tka” (02.01. – 31.12.2008) |UMR| |UMWŚ| |FIO|
 • 2008 – realizacja programu Pedagogiki Ulicy (01.12.2007 – 31.12.2008) |UMWŚ| |FIO|
 • 2009 – obóz profilaktyczny dla wychowanków Stowarzyszenia (Szczyrk- Biła) „Chcemy być ze sobą!” (02.02. – 07.02.2009) |UMR| |FIO|
 • 2009 – impreza środowiskowa „1 czerwca – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu” (31.05.2009) – ósma edycja |UMR| |FIO|
 • 2009 – obóz profilaktyczny dla wychowanków Stowarzyszenia (Posejnele k. Gib) „Odkryj w sobie niebo” (01.08. – 15.08.2009) |UMR| |FIO|
 • 2009 – program terapeutyczny dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Klub 17-tka” (02.01. – 31.12.2009) |UMR| |ŚUW| |UMWŚ| |FIO|
 • 2009 – realizacja programu Pedagogiki Ulicy (02.01. – 31.12.2009) |UMR| |ŚUW| |FIO|
 • 2009 – prowadzenie klubu środowiskowego dla młodzieży w wieku od 15 do 25 lat „Maszkeciarnia” (31.03. – 31.12.2009) |ŚUW| |FIO|
 • 2010 – obóz profilaktyczny dla wychowanków Stowarzyszenia (Szczyrk- Biła) „Chcemy być ze sobą! - II” (02.02. – 07.02.2010) |UMR| |FIO|
 • 2010 – impreza środowiskowa „1 czerwca – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu” (30.05.2010) – dziewiąta edycja |UMR| |FIO|
 • 2010 – obóz profilaktyczny dla wychowanków Stowarzyszenia (Bieszczady) „Odkryj w sobie niebo - II” (01.08. – 15.08.2010) |UMR| |FIO|
 • 2010 – program terapeutyczny dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Klub 17-tka” (01.01. – 31.12.2010 |UMR| |ŚUW | |FIO|
 • 2010 – realizacja programu Pedagogiki Ulicy (01.01. – 31.12.2010) |UMR| |ŚUW| |FIO|
 • 2010 – prowadzenie klubu środowiskowego dla młodzieży w wieku od 15 do 25 lat „Maszkeciarnia” (01.01. – 31.12.2010) |ŚUW| |FIO| |UMR|
 • 2010 – realizacja programu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży „Mission Possible” (01.06. – 31.12.2010) |UMWŚ|
 • 2011 – impreza środowiskowa „1 czerwca – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu” (05.06.2011) – dziesiąta edycja |UMR| |UMWŚ|
 • 2011 – obóz integracyjno – profilaktyczny dla młodzieży (Rimini – Włochy) „Gdzie nas przygnało?...” (03.08. – 16.08.2011) |UMWŚ|
 • 2011 – program terapeutyczny dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Klub 17-tka” (01.01. – 31.12.2011) |UMR| |ŚUW |
 • 2011 – realizacja programu Pedagogiki Ulicy w Rybniku Boguszowicach Osiedlu (01.01. – 31.12.2011) |UMR| |ŚUW|
 • 2011 – realizacja programu pedagogiki ulicy w ramach projektu rewitalizacji społecznej: „T:RAF” (01.10. – 31.12.2011) |CRZL| |OPS Rybnik|
 • 2011 – prowadzenie klubu środowiskowego dla młodzieży w wieku od 15 do 25 lat „Maszkeciarnia” (01.01. – 31.12.2011) |ŚUW| |UMR|
 • 2011 – realizacja programu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży „Mission Possible” (01.01. – 31.12.2011) |UMWŚ|
 • 2012 – impreza środowiskowa „1 czerwca – podarujmy dzieciom dzień bez alkoholu” (03.06.2012) – jedenasta edycja |UMR| |UMWŚ|
 • 2012 – program terapeutyczny dla wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Klub 17-tka” (01.01. – 31.12.2012) |UMR| |ŚUW |
 • 2012 – realizacja programu Pedagogiki Ulicy w Rybniku Boguszowicach Osiedlu (01.01. – 31.12.2012) |UMR| |ŚUW|
 • 2012 – realizacja programu pedagogiki ulicy w ramach projektu rewitalizacji społecznej: „T:RAF” (01.01. – 31.12.2012) |CRZL| |OPS Rybnik|
 • 2012 – prowadzenie klubu środowiskowego dla młodzieży w wieku od 15 do 25 lat „Maszkeciarnia” (01.01. – 31.12.2012) |ŚUW| |UMR|
 • 2012 – realizacja programu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży „Mission Possible” (01.01. – 31.05.2012) |UMWŚ|
 • 2013 – prowadzenie placówki z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo – wychowawczym: „Klub 17-tka” (15.01. – 31.12.2013) |UMR|
 • 2013 – prowadzenie programów profilaktycznych w młodzieżowym klubie środowiskowym „Maszkeciarnia” (15.01. – 31.12.2013) |UMR|
 • 2013 – prowadzenie programu pedagogiki ulicznej „Ekipa z placu” (15.01. – 31.12.2013) |UMR|
 • 2013 – prowadzenie „Rybnickiego Banku Drugiej Ręki” (15.01. – 31.12.2013) |UMR|
 • 2013 – prowadzenie Klubu Integracji Społecznej „SR” (01.05. – 31.12.2013) |UMWŚ|
 • 2013 – realizacja programu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży „Mission Possible II” (01.05. – 31.12.2013) |UMWŚ|
 • 2013 – prowadzenie pilotażowego programu współpracy międzysektorowej w partnerstwie z OPS w Rybniku, PUP w Rybniku i CRIS: wparcie osób powracających i wchodzących na rynek pracy (01.12.2012 – 30.06.2013) |MPiPS|
 • 2013 – realizacja obozu profilaktycznego dla wychowanków Stowarzyszenia (Beskid Żywiecki) „Jesteśmy!” (01.02. – 04.03.2013) |UMR|
 • 2013 – impreza środowiskowa „Jedenaste Urodziny – czas dla dziecka i rodziny” (06.05. – 28.06.2012) – dwunasta edycja |UMR| |UMWŚ|
 • 2014 – prowadzenie placówki z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo – wychowawczym: „Klub 17-tka” (01.02. – 31.12.2014) |UMR|
 • 2014 – prowadzenie programów profilaktycznych w młodzieżowym klubie środowiskowym „Maszkeciarnia” (01.02. – 31.12.2014) |UMR|
 • 2014 – prowadzenie programu pedagogiki ulicznej „Ekipa z placu” (01.02. – 31.12.2014) |UMR|
 • 2014 – prowadzenie „Rybnickiego Banku Drugiej Ręki” (01.02. – 31.12.2014) |UMR|
 • 2014 – prowadzenie Klubu Integracji Społecznej „SR” (01.01. – 31.12.2014) |UMWŚ|
 • 2014 – realizacja programu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży „Mission Possible II” (01.01. – 31.12.2014) |UMWŚ|
 • 2015 – prowadzenie placówki z programem socjoterapeutycznym i opiekuńczo – wychowawczym: „Klub 17-tka” (01.02. – 31.12.2015) |UMR|
 • 2015 – prowadzenie programów profilaktycznych w młodzieżowym klubie środowiskowym „Maszkeciarnia” (01.02. – 31.12.2015) |UMR|
 • 2015 – prowadzenie programu pedagogiki ulicznej „Ekipa z placu” (01.02. – 31.12.2015) |UMR|
 • 2015 – prowadzenie „Rybnickiego Banku Drugiej Ręki” (01.02. – 31.12.2015) |UMR|
 • 2015 – prowadzenie Klubu Integracji Społecznej „SR” (01.01. – 30.06.2015) |UMWŚ|
 • 2015 – realizacja programu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży „Mission Possible II” (01.01. – 30.06.2015) |UMWŚ|
 • 2015 – prowadzenie programu: Klub Integracji Społecznej (01.07. – 31.12.2015) |UMR|
 • 2015 – realizacja obozu profilaktycznego dla wychowanków Stowarzyszenia (Bieszczady) „Piąta strona świata 2” (09.08. – 17.08.2015) |UMR|
 • 2016 – prowadzenie „Rybnickiego Banku Drugiej Ręki” (01.02. – 31.12.2017) |UMR|
 • 2016 – prowadzenie programu pedagogiki ulicznej „Ekipa z placu” (01.01. – 31.12.2016) |UMR|
 • 2016 – prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego "Klub 17-tka" (01.01 - 31.12.2016) |UMR|
 • 2016 – prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego "Niewiadom" (01.01 - 31.12.2016) |UMR|
 • 2016 – prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego "Nowiny" (01.01 - 31.12.2016) |UMR|
 • 2016 – prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego "Centrum" (01.01 - 31.12.2016) |UMR|
 • 2016 – prowadzenie Młodzieżowego Klubu Środowiskowego "Maszkeciarnia" (01.01 - 31.12.2016) |UMR|
 • 2016 – prowadzenie Klubu Integracji Społecznej "SR" (01.01 - 30.06.2016) |UMR|

Wszystkie wymienione wyżej programy realizowane były przy współpracy z administracją publiczną: Urzędem Miasta Rybnika |UMR|, Śląskim Urzędem Wojewódzkim |ŚUW|, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego |UMWŚ|, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej |MPiPS| |FIO| |CRZL|

*wyżej podane informacje dotyczą tylko projektów realizowanych we współpracy z administracją publiczną