Rybnicka Akademia Rodziny

RYBNICKA AKADEMIA RODZINY

współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 

dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Realizatorzy:

STOWARZYSZENIE "17-TKA" - Lider projektu
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH OTOCZENIA "RAZEM"
STOWARZYSZENIE RODZIN ZASTĘPCZYCH "SERDUCHOWO"
RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - OŚRODEK RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny. Projekt zakłada specjalistyczne działania na rzecz rodzin biologicznych i zastępczych. W ramach projektu świadczone będą usługi wsparcia rodziny, jako pakiet kompleksowych usług społecznych skierowanych do rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społ. w tym: poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, mediacje, wsparcie prawne, działania terapeutyczne (indywidualne i grupowe), warsztaty dla rodzin i dzieci, promocja rodzicielstwa zastępczego, integracja rodzin zastępczych, organizowanie „grup wsparcia”, pomoc w opiece i wychowaniu dziecka rodzinom biologicznym, w tym poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz pracy podwórkowej.

Okres realizacji: 01.09.2018 - 29.11.2020

Dofinansowanie z UE: 1 549 014,38 zł

Całkowity koszt realizacji: 1 822 369,86 zł

 

Zapytania ofertowe dotyczące projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SERDUCHOWO/RAR/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE ORPZ/RAR/2018/Kadra

ZAPYTANIE OFERTOWE ORPZ/RAR/2019/Szkolenia

UWAGA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ REALIZACJA PROJEKTU
ZOSTAŁA WYDŁUŻONA DO 29 LISTOPADA 2020 ROKU