reWITA

reWITA

współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 

dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja
dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT

Realizatorzy:

RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - Lider projekt
STOWARZYSZENIE CENTRUM ROZWOJU INICJATYW SPOŁECZNYCH CRIS
STOWARZYSZENIE "17-tka"

Cel projektu:

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału 5 lokalnych społeczności z różnych dzielnic m. Rybnika wskazanych w LPR Miasta
Rybnika do roku 2020, poprzez aktywizację społeczną i zawodową ich mieszkańców, w okresie 2 lat realizacji projektu tj. w
2019-2020 roku.

Cele szczegółowe:

  1. poprawa funkcjonowania społeczności lokalnej, wzmocnienie jej potencjału, zwiększenie zaspokojenia potrzeb osób
    zamieszkujących tereny wymagające objęcia działaniami rewitalizacyjnymi,
  2. wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców i ich integracja społeczna;
  3. ożywienie mieszkańców terenów defaworyzowanych społecznie, przywrócenie wiary w sprawczość i możliwość wpływania na własne losy i otoczenie społeczne;
  4. wsparcie lokalnych grup inicjatywnych w pracy na rzecz własnego otoczenia społecznego;,
  5. wzmocnienie potencjału zawodowego i stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej przez osoby
    wymagające pełnego włączenia społecznego - 97 osób, w tym 60 kobiet.

Okres realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2020

Wysokość dofinansowania z EFS: 1 756 580,55 zł

Całkowity koszt realizacji: 2 066 565,36 zł