Rybnicka Akademia Rodziny II

RYBNICKA AKADEMIA RODZINY

współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 

dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Realizatorzy:

STOWARZYSZENIE "17-TKA" - Lider projektu
RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - OŚRODEK RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny. W ramach projektu
realizowane będą działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym jako pakiet kompleksowych
usług społecznych skierowanych do rodzin biologicznych i rodzin zastępczych przeżywających trudności. Planowane działania
obejmują poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, prawne, wsparcie terapeutyczne, warsztaty dla rodzin i dzieci,
integrację rodzin, grupy wsparcia, pomoc w opiece i wychowaniu dziecka rodzinom biologicznym i zastępczym m.in. poprzez
usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz pracy podwórkowej. W ramach projektu
zaplanowano też działania szkoleniowe na rzecz podmiotów realizujących usługi społeczne podnoszące standard i jakość ich
działalności. Projekt jest kontynuacją działań realizowanych w ramach projektu Rybnicka Akademia Rodziny.

Okres realizacji: 01.09.2020 - 31.08.2022

Wysokość dofinansowania z EFS: 1 150 254,00 zł