3R - Rodzina Rozwój Rybnik

Projekt „3R - Rodzina Rozwój Rybnik” 

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „3R - Rodzina Rozwój Rybnik” współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach RPO WSL 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w imieniu Miasta Rybnika przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku jest projektem partnerskim. Partnerami projektu są:

 • Stowarzyszenie „17- tka”
 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 roku.

WYSOKOŚĆ PROJEKTU

Całkowita kwota projektu wynosi 2 984 677,80 zł. Kwota dofinansowania projektu wynosi 2 536 976,13 zł.

CEL PROJEKTU:

Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane oraz integrację społeczną, stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier utrudniających wejście na rynek pracy 154 osób, w tym 93 kobiet i 61 mężczyzn wymagających pełnego włączenia
społecznego z terenu Miasta Rybnika w latach 2021 - 2022.

 CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Zwiększenie potencjału osobowościowego, motywacji do działania, wiary we własne siły, wytworzenie umiejętności interpersonalnych oraz poprawę funkcjonowania w społeczeństwie.
 2. Zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy, naukę godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym podwyższenie statusu zawodowego poprzez zwiększenie kwalifikacji zawodowych.
 3. Poprawę funkcjonowania społeczności lokalnej, wzmocnienie potencjału, wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców oraz wsparcie lokalnych grup inicjatywnych w pracy na rzecz własnego otoczenia społecznego.

Ze względu na złożoność problemów poszczególnych grup docelowych działania będą opierać się na stworzonych programach dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup docelowych.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Grupą docelową projektu w zależności od planowanych działań to:

 • W ramach Programu Aktywności Lokalnej są rybnickie społeczności lokalne, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie (w zakresie niezbędnym do wsparcia w/w osób). Społeczności lokalne są wyznaczone zgodnie z miejscami kumulacji problemów społecznych: Boguszowice, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec - Piaski.
 • W ramach Programu wychodzenia z bezdomności dla kobiet uczestnicy rekrutują zgodnie z regulaminem się z grupy osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (osób posiadających status osoby bezdomnej)
 • W ramach Klubu Integracji Społecznej uczestnicy rekrutują się zgodnie z regulaminem z grupy osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym).

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

Ze względu na złożoność problemów poszczególnych grup docelowych działania będą opierać się na programach dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup docelowych, w ramach których każdy uczestnik będzie miał możliwość wsparcia w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej.

PROGRAMY REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Rybnika na lata 2021-2022- skierowany do mieszkańców pięciu dzielnic Rybnika tzn. Boguszowice, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec - Piaski. W ramach programu wsparciem zostanie objętych 73 osoby tzn. 45 kobiet i 28 mężczyzn. Czas trwania programu od 01.01.2021-31.12.2022.
 • Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności - skierowany do osób bezdomnych. Liczba osób w programie to 25 kobiet, w tym wraz z dziećmi. Czas trwania programu od 01.01.2021-31.12.2022.
 • Klub Integracji Społecznej - Liczba osób objętych działaniem - 56 osób, w tym 23 kobiet i 33 mężczyzn. Działanie będzie podzielone ma dwie grupy po 25 osób. Czas trwania od 01.01.2021-31.12.2022.

Wsparcie w zakresie reintegracji zawodowej obejmuje uczestników wszystkich programów i jest realizowane razem z Centrum Inicjatyw Społecznych CRIS.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

Aby przystąpić do projektu należy wyrazić chęć udziału poprzez kontakt z:

 • Punktami Terenowymi tut. Ośrodka,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 (pokój nr 6),
 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku, ul. Kościuszki 22.
 • Stowarzyszenie "17-TKA w Rybniku, os. Południe 56.

Zapraszamy również do kontaktu z nami pod niżej wskazanymi telefonami: 32 439 93 07 lub 32 439 93 06.