Projekt RAR - Trwałość projektu

Informacja dotycząca trwafłości projektu
RYBNICKA AKADEMIA RODZINY

który był współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 

dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT

Realizatorzy:

STOWARZYSZENIE "17-TKA" - Lider projektu
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPOMAGANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH OTOCZENIA "RAZEM"
STOWARZYSZENIE RODZIN ZASTĘPCZYCH "SERDUCHOWO"
RYBNIK - MIASTO NA PRAWACH POWIATU - OŚRODEK RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ

Cel projektu:

Celem projektu był wzrost jakości i dostępności usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny. Projekt zakładał specjalistyczne działania na rzecz rodzin biologicznych i zastępczych. W ramach projektu świadczone były usługi wsparcia rodziny, jako pakiet kompleksowych usług społecznych skierowanych do rodzin oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu realizowano: poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne, mediacje, wsparcie prawne, działania terapeutyczne (indywidualne i grupowe), warsztaty dla rodzin i dzieci, integrację rodzin zastępczych, pomoc w opiece i wychowaniu dziecka rodzinom biologicznym, w tym poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz pracy podwórkowej.

Trwałość projektu:

Lider projektu - Stowarzyszenie 17-tka - kontynuuje działania na rzecz dzieci i młodzieży, podejmowane w ramach Placówki Wsparcia Dziennego „Ekipa z Miasta”, uruchomionej w ramach projektu „Rybnicka Akademia Rodziny”. Placówka opiera się na działaniach trzech streetworkerów, którzy – zapewniając trwałość projektu – realizują działania z zakresu pedagogiki ulicy nieprzerwanie, od zakończenia projektu, obejmując codziennym wsparciem grupę 30 podopiecznych w ramach grup streetworkerskich i 15 podopiecznych w ramach działań animacyjnych (tzw. szkoła podwórkowa).

Realizowane działania są podejmowane na terenie dzielnicy Rybnik Śródmieście i dzielnic ościennych. Wsparcie kierowane jest do dzieci i młodzieży przezywających trudności w nauce, problemy w rodzinie, sprawiających trudności wychowawcze, które nie uczęszczają do środowiskowych świetlic wychowawczych i nie biorą udziału i innych formach spędzania czasu wolnego.

Pedagodzy ulicy nie wykorzystują do swojej pracy pomieszczeń, a praca z podopiecznymi zawsze odbywa się w warunkach środowiska otwartego. Podejmowane są różne inicjatywy włączające podopiecznych do różnego rodzaju aktywności, które są powszechnie dostępne i mają charakter rekreacyjny, sportowy oraz edukacyjny.

Jednocześnie informujemy o gotowości zwiększenia możliwości udzielenia wsparcia w ramach w/w usług. Zgłoszenia potrzeb w tym zakresie można dokonać – przez opiekuna prawnego – pod numerem telefonu: 791 700 045 lub elektronicznie na adres e-mail: ulica@17-tka.pl.