Obszary Działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

Ochrona zdrowia

 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ochrona praw

 • Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy

 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Doradztwo zawodowe, poradnictwo

 • Odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji

 • Odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,

Nauka, kultura, ekologia

 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Promocja i organizacja wolontariatu

Tożsamość, tradycja narodowa

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Sport, turystyka, wypoczynek

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Bezpieczeństwo publiczne

 • Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Prowadzone placówki dla bezrobotnych:

 • Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej
 • Instytucja szkoleniowa